Happy Brithday

บุคลากรที่เกิดเดือน เมษายน

ครูศรีวรรณ    ทรัพย์อยู่ 4 เมษายน
ม. กฤษณะ    พันผา 6 เมษายน
ครูสำราญ    จอมหงษ์ 25 เมษายน
ครูวรรณา    เปรมทวี 26 เมษายน
ครูอมลรัตน์    มั่นสมบูรณ์ 30 เมษายน
ครูณัฐพัชร    คัมภิรานนท์ 30 เมษายน

 

นาย วิทยา ทองล้อม 1 กุมภาพันธ์
นาง รัชนีวรรณ เนตรเหมือนทิพย์ 5 กุมภาพันธ์
นาง สุดารัตน์ พรหมแสงจันทร์ 6 กุมภาพันธ์
นางสาว ศิริพร คำอินทร์ 8 กุมภาพันธ์
นางสาว นงลักษณ์ แสงบุตร 11 กุมภาพันธ์
นางสาว วราลักษณ์ อินทร์ศวร 13 กุมภาพันธ์
นางสาว ปัสุมา สุขสุทธิ 16 กุมภาพันธ์
นาง ธีรภรณ์ ช้อยเครือ 19 กุมภาพันธ์
นาง เกษรินทร์ รวงผึ้ง 20 กุมภาพันธ์
นางสาว กุลธิดา แย้มอรุณ 21 กุมภาพันธ์
นาง พเยาว์ ปราบโคบุตร 23 กุมภาพันธ์
นาง ชำนาญ นุชดี 25 กุมภาพันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 เวลา 03:05 น.)