วันเยาวชนแห่งชาติ

 

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร เป็นประธานในการทำวจนพิธีและอ่านสารวันเยาวชน

จาก
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนักเรียน